Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIATIA PARINTILOR DIN LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA, denumita in continuare Asociatie. Această denumire se va regăsi de acum înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse.
Art.2. Forma juridică a Asociaţiei este de persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, nonprofit, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 asa cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.
Art.3. Sediul Asociaţiei este în localitatea Cluj-Napoca, str. Baisoara nr 2-4 jud.Cluj, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.
În viitor Asociaţia îşi va putea constitui, în baza hotărârii Adunării generale a asociaţiei, filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
Art.4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat, până când realizarea scopului ei este actuală şi legală.