Capitolul III

Art.7. Patrimoniul iniţial, la data constituirii Asociaţiei, este de 800 lei (optsute lei), alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori, şi pus la dispoziţia Asociaţiei de către aceştia, în totalitate.
Art.8. Surse de completare a patrimoniului vor fi în exclusivitate cele prevăzute de lege şi vor reprezenta venituri realizate astfel:
- cotizaţiile membrilor activi ;
- donaţiile, sponsorizările sau legatele persoanelor fizice sau juridice române sau străine;
- veniturile obţinute din organizarea de stagii de pregătire;
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sau de la diversele organisme internationale;
- veniturile realizate din activitatile economice directe premise de lege si complementare obiectivelor asociatiei;
- orice alte venituri permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociaţiei
Art.9. 9.1. In nici un caz patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alt scopuri decât cele prevăzut de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopurilor asociaţiei nu produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociaţia nu poate accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane numai dacă sarcinile astfel impuse nu contravin scopului asociaţiei.
9.2. In îndeplinirea scopurilor sale, Asociaţia îşi va putea înfiinţa societăţi comerciale din care să rezulte venituri, cu condiţia ca activităţile economice directe desfăşurate să aibă caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
9.3. Orice dobândire de bunuri şi resurse financiare indiferent de forma intrării lor în patrimoniul asociaţiei vor fi imediat consemnate în evidenţele acesteia;
9.4. Cheltuielile Asociaţiei vor fi făcute în vederea realizării scopurilor acesteia prevăzute în prezentul statut şi aprobate de Preşedinte, Consiliul director sau Adunarea generală după caz.