Art.10.Asociaţia este formata din totalitatea membrilor sai , membri ce pot avea calitatea de: membri fondatori, membri activi , membri şi membri de onoare.
Art.11.Membri fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au infiintat asociatia in baza unui statut initial şi care sunt menţionaţi în actul constitutiv al Asociaţiei.
Art.12.
12.1Membri activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau străine care desfăşoară activităţi de specialitate şi care aderă necondiţionat la prezentul statut.
Dobândirea calităţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri scrise de adeziune prin care solicitantul se va obliga să respecte prezentul statut şi îşi va lua angajamentul că-şi va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei. Consiliul director al asociatiei va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va decide acceptarea sau respingerea solicitantului .
Parintele sau tutorele care dobandeste functia de presedinte sau vicepresedinte al Comitetului de parinti al clasei devine membru activ al asociatiei pe toata durata mandatului lui .
12.2 Membri sunt persoanele fizice romane sau straine care au calitatea de parinte sau tutore a cel putin unui copil cuprins intr-una din formele de invatamant ale Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca .Calitatea de membru de drept se pastreaza atata timp cat copilul este cursant al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca si cat timp parintele respecta prevederile statutului asociatiei , hotararile Adunarii generale si ale Consiliului director ale asociatiei.Calitatea de membru nu impune obligatii ci doar confera dreptul de a achita cotizatia stabilita de catre Consiliul director sau de a oferi sponsorizari pentru indeplinirea scopurilor asociatiei .
Art.13.Membri de onoare sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au adus un aport semnificativ la promovarea dezvoltarii social-culturale a comunitatilor umane, prin promovarea valorilor crestine, care prin poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat-o în acest domeniu aduc un mare prestigiu asociaţiei.
Art.14. Retragerea din Asociaţie a unui membru activ se va putea face în baza unei cereri scrise şi aprobate de către Consiliul director.
Retragerea calitatii de membru activ pentru cei care exercita functia de presedinte sau vicepresedinte al Comitetului clasei va duce implicit la pierderea functiei respective .
Art.15. Excluderea din Asociaţie a unui membru activ se face de către Adunarea generală a asociaţilor, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii:
- săvârşeşte cu rea credinţă abateri care contravin statutului;
- nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând atingere imaginii asociaţiei;
- nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;
- nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor;
Art.16. Calitatea de membru activ încetează şi se pierde în următoarele cazuri:
- la cerere (prin demisie)
- prin excludere
- prin deces
Art.17.
17.1. Drepturile membrilor activi :
a. sa participe la toate activitatile Asociatiei si sa contribuie cu sugestii , propuneri , opinii si actiuni concrete .
b. sa utilizeze mijloacele materiale propriu-zise de informare si documentare in activitatile desfasurate de Asociatie
c. sa aleaga si sa fie ales in forurile de conducere ale Asociatiei .
d. sa voteze in cadrul Adunarii Generale fiecare membru activ reprezentand un singur vot
e. sa se exprime liber in cadrul Asociatiei .
17.2. Obligatiile membrilor activi :
a. sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director ale Asociatiei
b. sa sprijine activitatea Asociatiei in realizarea scopului si obiectivelor propuse de statut
c. sa achite cotizatia de membru activ stabilita de catre Consiliul Director .
d. sa nu desfasoare activitati politice in cadrul Asociatiei .
e. sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor aduc atingere imaginii si intereselor Asociatiei
f. sa se abtina de la vot atunci cand sunt supuse la vot fapte care tin de calitatea lui de membru activ .