Art.18. Organele de conducere , administrare si control ale Asociatiei sunt :
a. Adunarea Generala
b. Consiliul Director
c. Cenzorul


a .Adunarea generală a asociaţilor.


Art.19. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei alcătuit din totalitatea membrilor activi .Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director
- alegerea şi revocarea Presedintelui
- alegerea şi revocarea Cenzorului
- acordarea calitatii de membru de onoare
- înfiinţarea de filiale
- modificarea actului constitutiv şi a statutului
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut
Art.20.
20.1. Sedintele Adunarii Generale sunt Ordinare si Extraordinare .
Sedintele Adunarii Generale Ordinare au loc anual si se stabilesc de catre Consiliul Director al Asociatiei in primul semestru al anului calendaristic , pana cel tarziu la data de 30 aprilie .
Sedintele Adunarii Generale Extraordinare se organizeaza de catre Consiliul Director la solicitarea scrisa a unui numar reprezentand cel putin 20% din membri cu drept de vot ai Asociatiei sau la initiativa Consiliului Director pentru situatii deosebite , in termen de maxim 15 zile de la inregistrarea cererii .
Convocarea Adunarilor Generale se va face in scris , prin fax , email si afisarea convocatorului la sediul asociatiei si pe site-ul Liceului Teoretic “Lucian Blaga” cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei Adunarii Generale , in convocator fiind inscrise atat data , locul , ora si ordinea de zi a Adunarii Generale precum si data noii sedinte in cazul in care prima nu este statutar constituita si care va fi convocata peste 7(sapte) zile de la data primei sedinte , in acelasi loc , la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi .
20.2. Pentru ca Adunarea Generala sa fie statutar constituita este necesara participarea a cel putin jumatate plus unu din membri care alcatuiesc cvorumul cu drept de vot , respectiv membri activi existenti la sfarsitul lunii calendaristice anterioare datei sedintei Adunarii Generale .
Daca la prima convocare a sedintei nu este intrunit cvorumul statutar necesar atunci la cea de a doua convocare a sedintei adunarii generale cvorumul statutar va fi format din totalitatea membrilor activi prezenti , indiferent daca intr-unesc sau nu acest procent mentionat la art. 20.2 in primul aliniat, iar hotararile luate vor fi perfect valabile.
Art.21.
21.1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul reprezentând jumatate plus unu din membri cu drept de vot prezenti . Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toti membri Asociatiei , chiar şi pentru aceia care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
21.2. Prin exceptie de la regulile de mai sus, hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv si/sau dizolvarea ori lichidarea asociatiei si infiintarea de filiale, se iau in prezenta a cel putin ¾ (trei patrimi) din membri activi si cu votul a cel putin 2/3 (doua treimi) din cei prezenti.
21.3. Membrul activ care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai sau rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al IV – lea inclusiv nu va lua parte la deliberare si nici la vot. Cel care incalca dispozitiile alininiatului precedent este raspunzator de daunele cauzate asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
21.4. Dezbaterile din sedinta Adunarii Generale vor fi consemnate de secretar intr-un proces verbal care va fi semnat de toti cei prezenti si va fi pastrat, prin grija secretarului, in arhiva asociatei.

b.Consiliul directorArt.22. Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale si va fi format din 7 persoane din randul membrilor activi care vor indeplini urmatoarele functii : 1 presedinte
2 vicepresedinti
1 secretar
1 trezorier
2 membri
Art.23. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei.
- încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; aceste acte pot fi incheiate si de presedinte sau vicepresedinte, daca sunt mandatati in acest sens de Consiliul director
- aprobă organigrama Asociaţiei
- propune Adunarii generale persoanele indreptatite sa primeasca calitatea de membru de onoare al asociatiei
- va lua in dezbatere cererile de adeziune si va decide cu votul a jumatate plus unu a membrilor Consiliului acceptarea sau respingerea solicitantului
- stabileste membri reprezentanti ai parintilor in toate comisiile in care scoala ii solicita
- stabileste membri reprezentanti ai parintilor in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca din randul membrilor activi ai asociatiei
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de
adunarea generală.
- urmareste afilierea la alte organizatii nationale si internationale similare;
Art.24. Consiliul Director isi desfasoara activitatea lunar in prezenta a cel putin 5 membri din randul celor 7 membri ai sai.La sedinte pot participa si invitati daca membri Consiliului Director sunt de acord in unanimitate.
Consiliul Director ia decizii obligatorii în ceea ce priveşte atribuţiile sale cu votul unanimităţii membrilor săi. Dezbaterile din sedintele Consiliului Director vor fi consemnate intr-un proces verbal tinut de secretar si semnat de toti cei prezenti (membri ai consiliului si invitati), iar procesul verbal va fi pastrat prin grija secretarului in arhiva asociatiei .
Art.25. Consiliul Director al Asociaţiei este stabilit prin actul constitutiv cu un prim mandat de 1 (un) an, iar ulterior, el va fi ales de către Adunarea generală pentru un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit.
c. Preşedintele


Art.26. Preşedintele reprezintă Asociaţia în faţa oricărei autorităţi sau persoane fizice sau juridice, exercită controlul imediat şi direct asupra acţiunilor întreprinse în cadrul asociaţiei, stabileşte atribuţiile si functiile celorlalţi membri ai Consiliului Director şi urmăreşte permanent realizarea scopurilor propuse, avand si urmatoarele atributiile speciale:
- sa formeze o echipa compatibila pentru realizarea scopurilor;
- sa fixeze scopuri pentru anul in curs prin consultarea echipei;
- sa pregateasca un buget corespunzator;
- sa stabileasca planuri pentru realizarea scopurilor;
- sa stabileasca un calendar cu evenimentele anului;
- sa prezideze intalnirile asociatiei;
- sa stabileasca, daca este necesar, intalniri speciale cu membrii asociatiei si/sau invitatii acestuia;
- sa respecte timpul acordat intalnirilor;
- sa constituie comitete de lucru si initiativa si sa stabileasca intalniri regulate de la prima intrevedere;
- sa se asigure ca fiecare membru participa la cel putin un comitet;
- sa sprijine munca comitetelor de parinti pe clase si sa primeasca de la ele rapoarte;
- sa mentina relatii publice bune cu autoritatile, mass-media, cu alte asociatii similare si cu cetatenii;
Art.27. Preşedintele sau persoana împuternicită de acesta va întocmi un raport anual privind activitatea asociaţiei, raport ce va fi prezentat Adunării generale şi totodată, preşedintele va propune un Regulament de ordine interioară, care, după adoptare de către Adunarea generală, va fi aplicat necondiţionat.
d.Cenzorul


Art.28. Cenzorul, identificat în actul constitutiv, asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. Atribuţiile cenzorului sunt următoarele:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale
- poate participa la şedinţele consiliului director, dar fără a avea drept de vot
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală
e. Secretarul


Art.29. Secretarul are urmatoarele atributii:
- sa scrie procesele verbale la sedintele adunarii generale si a consiliului director;
- sa formeze si sa pastreze arhiva asociatiei;
- sa ajute presedintele la alegerea comitetelor;
- sa cunoasca constitutiile (regulamentele) celorlalte asociatii;
- sa tina inventarul asociatiei;
- sa cunoasca istoria asociatiei;
- sa tina evidenta membrilor (nume, adresa, telefon, sotie-copii, datele de nastere s.a.);
- sa pastreze adresele conducatorilor altor asociatii;
- sa pregateasca, impreuna cu presedintele, agenda intalnirilor;
- sa pregateasca corespondenta la zi si sa o aduca la cunostinta membrilor;
- sa asiste pe presedinte in corespondenta;
- sa trimita rapoartele catre asociatiile similare conform intelegerilor ce se vor face;
- sa inventarieze proiectele;
- sa tina o carte de corespondenta;

f. TrezorierulArt.30. Atributiile trezorierului sunt:
- sa tina evidenta corecta a cheltuielilor si veniturilor si sa le prezinte la fiecare intalnire;
- sa opereze cu conturile in banca;
- sa se ingrijeasca de trimiterea la timp a taxelor aferente colaborarii cu
asociatia internationala din domeniu, dupa obtinerea aprobarii adunarii generale sau a consiliului director;
- sa urmareasca plata cotizatiilor si a oricaror alte taxe instituite conform actelor constitutive;