Art.31. Asociaţia se dizolvă:
- de drept
- prin hotărâre judecătorească
- prin hotărârea adunării generale
31.1. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
- imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită dacă în termen
de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop
- reducerea numărului de membri sub limita legală dacă acesta nu a fost
completat în termen de trei luni;
31.2. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:
- când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
- când realizarea scopului propus se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- când asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
- când asociaţia a devenit insolvabilă;
31.3. Asociaţia se poate dizolva şi pe baza hotărârii Adunării Generale intrunita conform art.21.2 ; în acest caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal încheiat în formă autentică se depune la instanţa competentă pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art.32. În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise doar către persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător.
Art.33. Lichidarea Asociaţiei se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9, secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000 asa cum aceasta a fost modificata pana in prezent, asociaţia încetând a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, sau in conformiatate cu textul de lege in vigoare la momentul lichidarii.