Art.34. Actul constitutiv şi statutul Asociaţiei vor putea fi modificate numai în baza hotărârii Adunării Generale intrunite respectand conditiile art.21.2 .
Art.35. Modificarea se face prin înscrierea acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al Adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului de procesul verbal al şedinţei Consiliului director. Toate demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea modificării se vor întreprinde de către membrii Consiliului director sau de către persoana anume desemnată de către aceştia în baza unei procuri autentice.
Art.36. Asociaţia se va putea afilia în viitor şi la alte organizaţii fără scop patrimonial, atâta timp cât aceasta nu contravine scopului şi obiectivelor asociaţiei.
Art.37. Asociaţia va putea dispune de ştampilă şi însemne proprii.